سیم تلفنی 1x0.6-1.4 Yهمدان ( )

تماس بگیرید
برای خرید عمده تماس بگیرید

سیمهای تلفنی  Y

هادی :مس آنیل شده

عایق :پی وی سی

استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE

کاربرد :Y:برای سیم کشی تاسیسات تلفنی در داخل ساختمانها بطور آزاد و یا داخل لوله می باشد || Yv : در مراکز تلفن خودکار جهت ارتباط بین قسمتهای مختلف کاربرد دارد